top of page

Vår värdegrund

Vår syn på födande

Att stärka alla personers rätt att få föda på det sätt de helst önskar är centralt i vårt arbete. Vi tror på kroppens egen förmåga att föda barn och vill främja och stärka den gravidas/födandes tro på sig själv och sin förmåga. Detta gör vi bland annat genom att arbeta utifrån Föda utan rädsla-metoden (FUR) som går ut på att jobba med kroppens egna resurser utifrån verktygen andning, avspänning, rösten och tankens kraft. Vi har stöd i forskning och evidens för våra metoder och vårt arbetssätt. Klientens önskemål kring hur den vill ha sin förlossning och att varje person/par ska få sina egna specifika behov tillgodosedda står alltid i fokus hos Doulagruppen.

Likabehandling

Det är viktigt för oss att alla som kontaktar och/eller anlitar Doulagruppen blir professionellt bemötta. Vi vill att alla ska känna sig välkomna till oss. För att uppnå detta har vi ett inkluderande arbetssätt där vi bemöter människor lika oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Vår verksamhet vilar på en feministisk och antirasistisk grund.

Ovanstående innebär bland annat att:

  • Vi inte förutsätter att alla har en partner (det finns många som föder som inte har en partner och det finns de som föder som har fler än en)

  • Vi inte förutsätter någons kön eller sexuella läggning

  • Vi betonar likheter mellan kvinnor och män istället för skillnader

  • Vi lägger fokus på den födande, men att hens eventuella partner också är viktig att adressera (vi tycker att det är en feministisk fråga att stötta och involvera män i födande, i att kunna vara det bästa stöd för sina partners)

bottom of page